Novinky & aktuality
  • 11. 1. 2018 - Vysoce pevný v ohybu a je možné snížit jeho vrstvu až na 20 mm, v případě teplovodního podlahového topení na 32 mm, úspory energie až o 8% - AnhyLevel Thermio ZDE
  • 9. 1. 2018 - Co mají anhydritové podlahy společného se sádrokartonem, cementem, omítkami nebo substrátem pro pěstování žampiónů?
    Základní surovinou pro výrobu těchto ve stavebnictví oblíbených materiálů je ZDE
  • 10.1.2018 - Hlasujte! Za jak dlouho myslíte, že je možné chodit po čerstvě vylité anhydritové podlaze? Zúčastněte se prosím naší ankety a prohlédněte si odpovědi ostatních. ZDE.
Rady odborníků
Dotazy čtenářů

Chtěl bych Vás požádat o radu týkající se omezení výšky anhydritové směsi vzhledem k výšce podkladní vrstvy polystyrenu. V .... více >>

Jaká má být vlhkost podlahy z anhydritu pro finální podkládku vinylové .... více >>

Pokládáme dlažbu na anhydrit. plochu cca 285 m2. Jakým způsobem je potřeba řešit dilatační .... více >>

Chceme si zařídit podlahové topení a potřebovali bychom poradit jaký typ anhydritu a jakou tloušťku by měla mít andydritová podlaha v chodbě v .... více >>

Hlasujte
Za jak dlouho je možné chodit po čerstvě vylité anhydritové podlaze?
24 - 48 hodin (82%)

48 - 72 hodin (6%)

12 - 24 hodin (3%)

72 - 96 hodin (7%)

Celkem hlasů: 2710
Co jsou Anhydritové podlahy?

Anhydritové podlahy jsou dnes již velmi známou a rozšířeno technologií. Na tomto webu získáte velmi rychle přehled o tomto materiálu používaném ve stavebnictví.


Podmínky užívání služeb serveru anhydritovepodlahy.eu

(dále jen „Podmínky“)

Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registraci naleznete na stránkách Uoou.cz pod číslem 00039435.

I.

Úvodní ustanovení a definice

 

1.1               Tyto Podmínky užívání služeb serveru www.anhydritovepodlahy.eu (dále i jen „server“) stanoví práva a závazky uživatelů serveru a jsou závazné pro veškeré uživatele serveru. Každý uživatel serveru, jak je definován níže, vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to při své registraci, zadáním poptávky na serveru a/nebo každým úkonem při užívání serveru, jak je definováno níže.

1.2               Provozovatelem serveru je Ing. Pavel Linhart, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, registrovaná v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem Chrudim, nezapsaná v obchodním rejstříku, místem podnikání Vejvanovice 119, 538 62, IČ 68267525,(dále i jen „provozovatel“).

1.3               Registrovaným uživatelem“ se rozumí každý uživatel, který se registruje na serveru prostřednictvím registračního rozhraní a jehož registrace je schválena provozovatelem prostřednictvím potvrzovacího e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zadanou při registraci či jiným obvyklým způsobem.

1.4               Registrací“ se rozumí proces získání statutu registrovaného uživatele, stanovený provozovatelem na serveru.

1.5               Zbožím“ se rozumí zboží či služby, které jsou na serveru z vůle provozovatele diskutovány, nabízeny či propagovány, zejména pak anhydritové podlahy, stavební hmoty a jiné související výrobky a produkty.

1.6               Smluvním partnerem provozovatele“ se rozumí každý subjekt, uvedený jako smluvní partner provozovatele v seznamu zveřejněném provozovatelem na serveru . Seznam smluvních partnerů ZDE >>

1.7               Kalkulací“ se rozumí nezávazná orientační cenová nabídka na dodávku zboží, zpracovaná v návaznosti na poptávku učiněnou uživatelem na serveru. Uživatel bere na vědomí, že v reakci na poptávku může obdržet více kalkulací od jednoho či více smluvních partnerů provozovatele   jiných subjektů.

1.8               Poptávkou“ se rozumí žádost uživatele o zaslání kalkulace, učiněná uživatelem prostřednictvím služeb serveru vůči smluvním partnerům provozovatele. Poptávky učiněné prostřednictvím služeb serveru jsou provozovatelem předávány smluvním partnerům provozovatele ke zpracování kalkulace a jejímu zaslání uživateli, provozovatel však není povinen poptávku smluvnímu partnerovi provozovatele předat a v žádném případě neodpovídá za to, zda smluvní partneři provozovatele uživateli kalkulaci doručí či nikoli, ani za její obsah či následnou kvalitu provedených prací. .

1.9               Službami serveru“ se rozumí veškeré služby, které jsou k dispozici uživatelům či registrovaným uživatelům serveru. Službou je zejména zadávání poptávek, umožnění vkládání dat na server prostřednictvím veřejného rozhraní serveru, využívání diskusních funkcí serveru, atp.

1.10            Úkonem“ při užívání serveru se rozumí jakékoli vyslání pokynu vůči serveru uživatelem anebo z počítače či jiného prostředku užívaného k přístupu k serveru, tedy zejména přihlášení se na server, načtení obsahu serveru, kliknutí na odkaz umístěný na serveru, vložení příspěvku či dat na server, atp.

1.11            Uživatelem“ se rozumí každý návštěvník serveru, který se k serveru připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní. Nestanoví-li výslovně tyto Podmínky nebo provozovatel něco jiného, rozumí se uživatelem i registrovaný uživatel. Dokud není prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení k serveru či využití služeb serveru, anebo vlastník zařízení, jehož prostřednictvím byl uhrazen poplatek (jak je definován níže).

1.12            Veřejným obsahemse rozumí obsah vkládaný na server přímo uživateli v rámci takových služeb serveru, které umožňují následné veřejné prohlížení obsahu uživateli, např. diskusní fórum.

1.13            Dotčeným subjektem“ se rozumí fyzická či právnická osoba, jíž se přímo týká obsah vkládaný uživatelem na server.

1.14            Užívání služeb serveru je vyhrazeno osobám, které dosáhly osmnácti let věku (zletilosti). Užívání služeb osobami, které v den provedení úkonu nedosáhly osmnácti let věku, je zakázáno. Provozovatel neodpovídá za to, že uživatel při vstupu na server a zejména při ověření zletilosti vědomě či nevědomě uvedl nepravdivé údaje.

1.15            Užívání služeb serveru je vyhrazeno osobám, na které se nevztahuje zákaz přístupu k službám serveru či obsahu umístěnému na serveru podle zákonů země, v níž se taková osoba nachází, v níž sídlí, nebo z níž využívá přístup k serveru a/nebo jeho službám. Užívání serveru osobami, na které se jakýkoli takový zákaz vztahuje, je zakázáno.

 

 

II.

Práva a povinnosti provozovatele

 

2.1               Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služeb serveru a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků.

2.2               Provozovatel je oprávněn stanovit podmínky registrace na serveru. V souvislosti s registrací platí mimo jiné následující:

2.2.1          Provozovatel je oprávněn vyhradit kterékoli služby serveru pouze registrovaným uživatelům.

2.2.2          Provozovatel je oprávněn podmínit registraci uživatele splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření jeho identity.

2.2.3          Provozovatel je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli uživateli registraci, a to i bez udání důvodu. Důvodem pro odebrání registrace může být zejména (nikoli však pouze) porušení těchto Podmínek či souvisejících právních předpisů uživatelem.

2.2.4          Provozovatel je oprávněn kdykoli požadovat obnovení registrace kteréhokoli registrovaného uživatele a obnovením registrace podmínit užívání služeb serveru.

2.2.5          Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných uživatelů i kdykoli odmítnout registraci jakýchkoli uživatelů i bez uvedení důvodu. 

2.3               Provozovatel je oprávněn regulovat přístup uživatelů k zadávání poptávek, zejména v případě opakovaných či zjevně neseriózně zadávaných poptávek.

2.4               Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele.

2.5               Provozovatel neručí za dostupnost a provoz serveru a služeb serveru, zejména pak za případné výpadky způsobené odstávkou serveru, údržbou, hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.

2.6               Provozovatel neručí za zachování obsahu na serveru, a to ani dat umístěných na server uživateli, ani dat umístěných provozovatelem. Provozovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na serveru.

2.7               Provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění upravit, smazat či jinak odstranit a/nebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není provozovatel povinen uživatele informovat. Zveřejnění obsahu může být rovněž umožněno na dobu určitou, po jejímž uplynutí bude obsah automaticky smazán.

2.8               Provozovatel je oprávněn odložit či zamezit zadání poptávky či zveřejnění obsahu vkládaného uživatelem na server, a to i bez udání důvodu.

2.9               Provozovatel je oprávněn doplňovat obsah vložený na server uživateli reklamním sdělením dle svého uvážení.

 

III.

Práva a povinnosti uživatelů

 

Uživatelé se zavazují při využívání veškerých služeb serveru, tedy zejména při zadávání poptávek a vkládání obsahu na server, dodržovat následující pravidla:

 

3.1               Zadávání poptávek na serveru může být prováděno výhradně za účelem, k němuž příslušná služba serveru slouží, tedy k získání kalkulace od smluvního partnera provozovatele. Systematické či velkokapacitní zadávání poptávek je povoleno pouze s předchozím výslovným souhlasem provozovatele, tento souhlas může být kdykoli i bez předchozího upozornění odvolán.

3.2               Je zakázáno na server jako obsah vkládat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace, zejména pak o zboží diskutovaném či propagovaném na serveru či o smluvních partnerech provozovatele takové zboží nabízejících. Je zakázáno vkládat na server osobní údaje dotčených subjektů (fyzických osob) bez současného doložení souhlasu těchto osob provozovateli.

3.3               Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím autorská práva autora obsahu nebo části obsahu jakožto autorského díla.

3.4               Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím práva vyplývající z průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek) či jinak chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména v oblasti obchodního tajemství, hospodářské soutěže atp.).

3.5               Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu. V případě, že obsah spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně provozovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí. Tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákonem.

3.6               Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím bez předchozího výslovného souhlasu provozovatele zveřejňovat reklamu, propagovat, hodnotit či kritizovat zboží nebo služby uživatele nebo jiné osoby, a to ani na nekomerční bázi. Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím rozesílat či zveřejňovat nevyžádaná obchodní sdělení (spam), a to ani v rámci diskusních služeb serveru.

3.7               Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz serveru a služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků serveru a zásahu do služeb a obsahu serveru jiným způsobem, než který umožňuje provozovatel v rámci standardně nabízených služeb serveru.

3.8               Je zakázáno šířit informace, které poškozují dobré jméno provozovatele či jeho pracovníků anebo smluvních partnerů provozovatele.

 

IV.

Odpovědnost a sankce

 

 

4.1               Provozovatel neodpovídá za aktuálnost, správnost ani pravdivost obsahu zveřejněného na serveru, zejména informace o zboží, návody, recenze, postupy atp., ani za případné škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku spoléhání se na obsah serveru a informace na serveru zveřejněné. 

4.2               Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost kalkulace ani jiných informací poskytnutých na základě poptávky uživateli smluvním partnerem provozovatele, ani za jakékoli náklady či škody související s poptávkou a kalkulací či právními vztahy mezi uživatelem a smluvním partnerem provozovatele.

4.3               Poskytování služeb serveru provozovatelem nepředstavuje zprostředkování služeb smluvního partnera provozovatele ani obchodní zastoupení provozovatele. Ze zadání poptávky či jiného využití služeb serveru nevznikají uživateli žádné právní nároky vůči provozovateli ani vůči smluvnímu partnerovi provozovatele.

4.4               Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na server umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na server umísťuje; provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost obsahu.

4.5               Provozovatel odpovídá za obsah umístěný na server uživatelem či na žádost uživatele, jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

4.6               Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může identifikační údaje o uživateli poskytnout osobám, jejichž práva byla jednáním uživatele (domněle či skutečně) poškozena, jakož i v případě, kdy to provozovateli ukládá zákon.

4.7               Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na serveru dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.

4.8               Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb serveru, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným uživatelem či jinými uživateli na server; pro případ, že by byl provozovatel za takové škody sjednán odpovědným, souhlasí uživatel s tím, že rozsah náhrady škody v takovém případě nepřekročí částku 1.000,- Kč.

4.9               V případě, že provozovateli vznikne škoda v důsledku porušení těchto Podmínek a/nebo zákona uživatelem v souvislosti s užíváním serveru a jeho služeb, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným na server uživatelem a zadáním dat uživatelem pro umístění do databáze, zavazuje se uživatel takovou škodu uhradit za provozovatele, a není-li to možné, nahradit takovou škodu provozovateli následně v plné výši a včetně ušlého zisku a dalších souvisejících škod, nákladů a ztrát.

 

V.

Licenční ujednání

 

5.1               Server může poskytovat služby zahrnující přímé vkládání obsahu uživateli na server tak, že takový obsah bude veřejně dostupný, například diskusní fórum či poradna. Uživatel pro takový případ umístěním veřejného obsahu na server prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k zveřejnění, šíření a veškerému v rámci služeb serveru umožňovanému nakládání s veřejným obsahem a veškerými jednotlivými součástmi obsahu a že veřejný obsah není zatížen právy třetích osob (zejména dotčených subjektů) neslučitelnými s umístěním obsahu na server.

5.2               Uživatel umístěním veřejného obsahu na server uděluje provozovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou dále převoditelnou licenci k užívání veřejného obsahu a nakládání s veřejným obsahem v rámci jakéhokoli média, včetně oprávnění k pozměňování veřejného obsahu, a to bezúplatně. Provozovatel je v rámci licence zejména oprávněn veřejný obsah dále zveřejňovat a šířit a dále s ním nakládat v rámci služeb serveru, jakož i mimo server.

5.3               Licence udělená uživatelem provozovateli k veřejnému obsahu nezaniká ani smazáním veřejného obsahu ze serveru ani ukončením registrace či jiným ukončením užívání serveru uživatelem.

5.4               V případě, že by práva uživatele k veřejnému obsahu neumožňovala udělení licence v rozsahu dle čl. 5.2, platí, že licence je provozovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit provozovateli příslušná omezení udělované licence a odpovídá provozovateli za veškeré škody, které provozovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném provozovatelem.

5.5               Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do práv jiných osob k veřejnému obsahu umístěnému na serveru, tento veřejný obsah či jeho část dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu provozovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele práv. Souhlas provozovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétního veřejného obsahu, k němuž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.

5.6               Ustanovením bodu 5.5 výše nejsou dotčena práva uživatele vůči smluvnímu partnerovi provozovatele získaná v souvislosti s poptávkou a kalkulací, zejména pak v případě uzavření smlouvy mezi uživatelem a smluvním partnerem provozovatele.

5.7               Uživatel nesmí nijak měnit ani upravovat obsah serveru, který není dle povahy daných služeb provozovatelem k takové úpravě určen. Je však vždy oprávněn požádat provozovatele serveru o opravu jím vloženého obsahu, pokud neodpovídá skutečnosti.

 

VI.

Osobní údaje a další ujednání

 

6.1               Provozovatel je registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.2               Uživatel odpovídá za to, že vložením obsahu uživatelem na server a jeho začleněním a zveřejněním v rámci databáze nebudou porušována práva dotčených subjektů, ani související právní předpisy. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn informovat dotčené subjekty o obsahu, který se jich týká a který byl uživatelem na server umístěn.

6.3               Uživatel uděluje provozovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb serveru, zejména pak osobních údajů poskytnutých při registraci a dále IP adresy uživatele, za účelem za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů provozovatele serveru a případného řešení vzájemných práv a povinností, včetně předání údajů smluvním partnerům provozovatele a případného předání těchto údajů dotčeným osobám, k zařazení registrovaného uživatele do katalogu firem na serveru a dále pro jiné obchodní a marketingové účely provozovatele. Registrovaný uživatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů na celou dobu jeho registrace.

6.4               Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem.

6.5               Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů provozovatele či třetích osob (zejména dotčených subjektů) je provozovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy.

6.6               Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné. Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných údajů, zejména dotčený subjekt – fyzická osoba, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně. Tím nejsou dotčena další práva uživatele jako subjektu osobních údajů podle zákona. Odvolání souhlasu registrovaného uživatele se zpracováním jeho osobních údajů má obvykle za následek automatické odebrání registrace.

6.7               Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných údajů, zejména dotčený subjekt – fyzická osoba, má právo vyžádat opravu a upřesnění všech nepřesných údajů, které jsou o něm provozovatelem či na serveru evidovány a zpracovávány.

6.8               Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů uživatele v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

6.9               Po uplynutí doby zpracovávání, na kterou byl udělen souhlas uživatele podle tohoto článku VI. anebo souhlas subjektu osobních údajů předložený uživatelem, provozovatel příslušné osobní údaje zlikviduje.

6.10            Uživatel souhlasí s tím, aby mu provozovatel a smluvní partneři provozovatele zasílal zprávy obsahující obchodní sdělení.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

7.1               Tyto Podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 7.3.2011

7.2               Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na serveru, není-li stanoveno jinak.

7.3               Provoz serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.

 

 

Chrudimi dne 7.3.2011

 

 

Ing. Pavel Linhart